Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkoopsvoorwaarden

Contactgegevens

ERICA GARDEN BV

Brusselsesteenweg 622
9402 Meerbeke-Ninove

Telefoon: +32 (0)54 33 88 97
E-mail: info@bomen.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0465.252.184
RPR: 465252184

Toepasselijkheid

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn geldig voor elke bestelling gesloten tussen ERICA GARDEN BV, gelegen te Ninoofsesteenweg 622 in 9400 Ninove en de klant. Ongeacht de bestelwijze, wat ter plaatse, telefonisch, per mail of via de webshop (www.bomen.be) kan zijn.
 2. Bij het plaatsen van de bestelling erkent de klant dat hij kennis genomen heeft van de algemene voorwaarden en deze aanvaardt.
 3. Het aanvaarden van de levering geldt als aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden.
 4. ERICA GARDEN BV behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Dit zonder voorafgaande kennisgeving.
 5. Indien één van de algemene voorwaarden om gelijk welke reden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Conformiteit

 1. Bij verkoop op afstand (telefonisch, per mail of via de webshop): Bij afhaling of levering wordt van de klant verwacht dat hij direct een verificatie uitvoert van de producten. In het geval dat het product een gebrek vertoont of niet conform is met de beschrijving op de leverings- of loodsbon heeft de klant 24 uur de tijd om dit per mail of ter plaatse te melden aan ERICA GARDEN BV.
  1. De automatische bevestigingsmail (met afhaal/leveringsdatum) die uitgestuurd wordt na het plaatsen van een bestelling op www.bomen.be, is nog niet definitief. ERICA GARDEN BV heeft het recht om zowel de inhoud als afhaal-/leveringsdatum te wijzigen in samenspraak met de klant, dit omwille van eender welke reden.
 2. Bij het ter plaatse uitkiezen of op voorhand tekenen van producten: In dit geval gaat de klant akkoord met eventuele gebreken van de producten.
 3. De webshop www.bomen.be bevat alle artikels die standaard in ons assortiment zitten. Deze artikels zijn echter niet ten alle tijde voorradig in ons plantencentrum te Ninove. ERICA GARDEN BV garandeert nooit de beschikbaarheid van de artikels die op de webshop staan. Het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van artikels kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van ERICA GARDEN BV, aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van ERICA GARDEN BV.

Laattijdige afhaling

 1. ERICA GARDEN BV verbindt zich ertoe om bestellingen tot 7 dagen na de afgesproken afhaaldatum in goede conditie bij te houden. Vanaf de 8ste dag, is er sprake van laattijdige afhaling. 
 2. Bij laattijdige afhaling is ERICA GARDEN BV niet verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering en vervalt het recht op vrijwaring van gebreken.
 3. Vanaf de 8ste dag na afgesproken afhalingsdatum, heeft ERICA GARDEN BV het recht om de bestelling te annuleren zonder verwittiging van de klant. Deze niet-afhaling is gelijk aan annulatie en de voorwaarden van sectie "Annulatie" zijn dus van toepassing.

Voorschot

 1. Voor elke bestelling heeft ERICA GARDEN BV het recht om een voorschot of volledige betaling te vragen alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst/bestelling.

Annulatie

 1. Geplaatste bestellingen kunnen tot 1 werkdag voor afgesproken afhaaldatum kosteloos geannuleerd worden, tenzij de bestelling onder één van onderstaande uitzonderingen valt.
 2. Uitzonderingen:
  • Voor elke bestelling heeft ERICA GARDEN BV het recht om hier een voorschot, zie sectie "Voorschot", voor te vragen. Bij annulatie na betaling van het voorschot, geldt dit voorschot als annulatiekost.

  • Producten die uitzonderlijk besteld worden voor de klant en niet behoren tot het standaard assortiment zoals men kan terugvinden op de webshop (www.bomen.be). Het gaat dan bijvoorbeeld over plantsoorten die niet behoren tot het standaard assortiment, plantsoorten die behoren tot het standaard assortiment maar in uitzonderlijke maat besteld worden, toebehoren die niet tot het standaard assortiment behoren, … . Bij annulatie van dergelijke bestelling heeft ERICA GARDEN BV het recht om de volledige kost van de bestelling door te rekenen aan de klant. Indien er extra onvoorziene kosten ontstaan omwille van de annulatie, heeft ERICA GARDEN BV het recht deze integraal aan te rekenen aan de klant.

Facturatie

 1. Onze facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd andersluidend beding, contant te betalen in Ninove.
 2. Klachten of bezwaren dienen ons binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur, per aangetekende brief te bereiken om in aanmerking te kunnen genomen worden.
 3. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur op vervaldatum is automatisch en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand op het factuurbedrag of op het saldo.
 4. Indien na ingebrekestelling geen of slechts onvolledige betaling volgt binnen de gestelde termijn, zal zonder nieuwe aanmaning het factuurbedrag of het saldo automatisch, wegens wanbetaling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50,00 euro als een door de partijen uitdrukkelijke overeengekomen strafbeding.
 5. De goederen reizen op risico van de koper tenzij de fout van de verzender zou bewezen zijn.
 6. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan.

Levering

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ERICA GARDEN BV het correcte leveringsadres door te geven alsook enige belangrijke informatie (wegenwerken, doodlopende straat, ...) die relevant is voor de levering. Indien tijdens de levering blijkt dat omwille van (eventueel tijdelijke) omstandigheden, die niet voorafgaand de levering gemeld werden aan ERICA GARDEN BV, het niet mogelijk is om de levering op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren, heeft ERICA GARDEN BV het recht om de levering te annuleren. De extra kosten die ontstaan omwille van deze annulatie, zijn integraal voor de klant.
 2. Leveringen worden steeds vóór de drempel, op de stoep, afgeleverd.
 3. ERICA GARDEN BV heeft het recht om af te wijken van de leveringskosten die geafficheerd zijn op de website bomen.be. Indien dit het geval is, zal ERICA GARDEN BV de klant informeren bij het plaatsen van de bestelling.
 4. Opgave van het te verwachten tijdstip van levering is steeds bij benadering. Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van ERICA GARDEN BV, aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van ERICA GARDEN BV.
 5. Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde levertermijnen automatisch vervallen.

Retour van artikels

 1. Voor alle levende artikels: Deze kunnen onder geen enkele voorwaarde teruggebracht worden.
 2. Voor alle niet-levende artikels die niet tot subsectie "Uitzonderingen" valt: Deze kunnen tot maximaal 14 dagen na de aankoop teruggebracht worden op vertoon van het oorspronkelijk kassaticket. Mits deze in originele ongeopende en onbeschadigde toestand verkeren, krijgt de klant het aankoopbedrag terug onder de vorm van een waardebon met geldigheid van 6 maanden.
 3. Bij volgende uitzonderingen, is het onder geen enkele voorwaarden mogelijk om artikels te retourneren:
  • Producten die uitzonderlijk besteld worden voor de klant en niet behoren tot het standaard assortiment zoals men kan terugvinden op de webshop (www.bomen.be). Het gaat dan bijvoorbeeld over plantsoorten die niet behoren tot het standaard assortiment, plantsoorten die behoren tot het standaard assortiment maar in uitzonderlijke maat besteld worden, toebehoren die niet tot standaard assortiment behoren, … . Bij annulatie van dergelijke bestelling heeft ERICA GARDEN BV het recht om de volledige kost van de bestelling door te rekenen aan de klant. Indien er extra onvoorziene kosten ontstaan omwille van de annulatie, heeft ERICA GARDEN BV het recht deze integraal aan te rekenen aan de klant.

Garantie

 1. Er is geen algemene garantie voor de artikels, tenzij wettelijk verplicht.
 2. Indien er garantie van toepassing is, wordt de klant geïnformeerd bij de aankoop.

Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft ERICA GARDEN BV het recht om gemaakte beloften en verplichtingen niet na te komen, voor de duur van de overmacht of definitief. Dit zonder enige vooropzegging en/of schadevergoeding.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil van ERICA GARDEN BV die de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Enkele voorbeelden van overmacht: quarantaine om medische of andere redenen, staking, hacking, elke vorm van storing (elektriciteit, netwerk, ...) die de werking van onze systemen verhindert, algemene schaarste van grondstoffen of producten, inbeslagname, algemene technische problemen, ...

Geschillen

 1. Bij gebeurlijke gerechtelijke invordering en/of betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Aalst bevoegd.